Seminarai su Povilu Dikavičiumi „Koncentrinės sąvokos: garbė, orumas, žmogaus statusas“

Džiaugiamės kviesdami istoriką, Vidurio Europos Universiteto lyginamosios istorijos doktorantą Povilą Dikavičių vesti tris dienas truksiantį seminarą „Koncentrinės sąvokos: garbė, orumas, žmogaus statusas“ 7-osios alternatyvios edukacijos programos dalyviams, birželio 25-27 dienomis, Rupert meno ir edukacijos centre. Jei jus domina šiuose seminaruose aptariamos temos ir norėtumėte juose dalyvauti, nedvejodami rašykite mums info@rupert.lt

Istoriškai, hierarchinė tvarka – neatsiejama socialinės sąrangos dalis. Senesnių laikų visuomenėse nelygybė laikyta teisingu pasaulio tvarkos bruožu. Tokia tvarka buvo pagrįsta kelių didžiųjų pasakojimų, kurie kiekvienam žmogiškam siekiui priskirdavo tam tikrą vertę ir surikiuodavo juos hierarchiškai, pagal jų indėlį siekiant aukščiausiojo tikslo. Atsižvelgiant į šį tikslą buvo apibrėžtas pats žmogaus statusas visuomenėje, kartu nurodantis ir priklausymo šiai visuomenei ribas. Formuojant socialinę tvarką pagal šiuos pasakojimus kelios sąvokos, gebančios pagrįsti įvairias socialines atskirtis, tapo esminėmis. Tačiau, kuriantis demokratiniams valstybės kūrimo judėjimams, senas hierarchines vizijas keitė augantys lygybės ir visuotinio politinio pripažinimo reikalavimai. Emancipacijos procesas dalį žmonijos ryžtingai nukreipė priešingu keliu, negu tas, kuriuo žengė hierarchine tvarka grįstos visuomenės. Vienas svarbių šio posūkio veiksnių buvo idėjų plėtra, kurios buvo priešingos senojo režimo tvarkai. Dažnai būtent garbės ir orumo sąvokos tapo šios kaitos objektu ir reikalavo keisti nusistovėjusį žmogaus statuso suvokimą.

Šio tris dienas truksiančio seminaro metu Povilas Dikavičiūs pasiūlys tyrinėti garbės, orumo ir žmogaus statuso sąvokas. Jis sieks parodyti, kad jų semantika yra glaudžiai susijusi ir dažnai atlieka panašią funkciją skirtinguose kontekstuose. Pirmajame susitikime svarstysime šių sąvokų funkciją ir reikšmę praeityje. Pirmojo susitikimo metu Povilas Dikavičius skaitys paskaitą, kurioje bus pristatomas orumo sąvokos istorinis eskizas, siekiant nustatyti pagrindines intelektualines tradicijas, suformavusias šiuolaikinę orumo sampratą. Antrasis susitikimas vyks seminaro formatu ir bus skirtas literatūros kaip medijos, kurioje skleidėsi šie pokyčiai, tyrimui. P. Dikavičius pristatys keletą literatūrinių bandymų performuluoti šias sąvokas, kvestionavusių jų pagrindą. Aptarsime galimas strategijas naujai apmąstyti šias sąvokas bei minėtų bandymų politinius padarinius. Paskutinė sesija bus skirta laisva forma aptarti garbės ir orumo sampratų sulaužymo pasėkmes. Analizuodami šiuos prasižengimus aptarsime šių sąvokų brėžiamas ribas ir tokių veiksmų svorį. Paskutiniame seminare, dalyviai kviečiami pristatyti bei aptarti analitinę vertę turinčius nesąžiningo, negarbingo ar nežmoniško elgesio pavyzdžius.

Povilas Dikavičius (g. 1990, Vilnius) yra Vidurio Europos Universiteto lyginamosios istorijos doktorantas (Budapeštas, Viena, Niujorkas). Jo tyrinėjimai susiję su plačiai paplitusių idėjų vietinėmis variacijomis ir jų įtaka tarpasmeniniams santykiams. Povilas tyrinėja ankstyvųjų naujųjų laikų Europos istoriją, gilindamasis į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinį gyvenimą. Jo ankstesnis darbas nagrinėjo miesto bendruomenių santykio su mirtimi formas ir teigė, kad ženklų daugiaprasmiškumas stiprino multikonfesinę Vilniaus bendruomenę. Jo dabartinis darbas orientuotas į keletą garbės sąvokos aspektų hierarchiškoje visuomenėje. Jis rašo apie teisinius ir politinius garbės sąvokos aspektus, tirdamas kilmingųjų ir nekilmingųjų teisinį statusą, teisines konfliktų sprendimo priemones ir praktinį šių įstatymų įgyvendinimą. Tai leido išvystyti mintis apie kelias ankstyvųjų naujųjų laikų valdymo praktikas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, pvz., gėdinimo ir tremties kaip ekskomunikacijos įrankių naudojimą. Jis domisi politine mintimi, emocijų, smurto ir prasižengimų istorija. Šiuo metu Povilas dirba ties savo disertacijos meta-teoriniu pagrindu, siekdamas savo tyrimo išvadas įtraukti į platesnį žmogaus orumo universalizavimo procesą.

Rupert alternatyvios edukacijos programa dalyviams yra nemokama. Rupert veiklą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Vilniaus savivaldybė, Rupert labdaringos vakarienės svečiai ir kiti rėmėjai.